Nyereményjáték szabályzat

Azoritea.hu

Általános nyereményjáték

SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: ”JÁTÉKSZABÁLYZAT”)

Jelen Játékszabályzatban szabályozott Nyereményjáték nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék.

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója Papp István, egyéni vállalkozó (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 11 3/2., adószám: 69396489-1-41, nyilvántartási szám: 53122087; Vevőszolgálat telefonszáma: 06304607471, e-mail címe: azoritea@gmail.com, a továbbiakban: ”Szervező”). A Szervező vállalja, hogy a jelen Játékszabályzatot a https://www.azoritea.hu honlapon közzéteszi. A Játék lebonyolítására Papp István által üzemeltetett www.azoritea.hu weboldal Facebook oldalán kerül sor.

2. A Facebook Játékhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

A Játék a jelen játékszabályzatba foglaltak szerint kerül lebonyolításra.

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

3. A Nyereményjáték feltételei, köztük annak időtartama a „Nyereményjáték!” kezdetű Facebook bejegyzésekben megtalálható, a Nyereményjáték az ezen időtartamban joghatályosan és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek szerint a Nyereményjátékban résztvevő személyekre vonatkozik, valamint mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA

4. A jelen Játékszabályzat személyi hatálya kiterjed minden, a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező által biztosított https://www.azoritea.hu oldal, valamint a https://www.facebook.com/azoritea weboldal azon felhasználóira, akik megfelelnek a jelen Játékszabályzat 7. pontjában foglalt rendelkezéseknek. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK KÖRE

5. A Nyereményjátékból kizárt személyek az alábbiak:

– 18 év alatti természetes személyek,

– nem természetes személyek,

– cselekvőképtelen személyek,

– állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személyek,

– a Szervező munkavállalói, megbízási jogviszony alapján együttműködő partnerei és ezen személyek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 8:1 § (1) bekezdésben meghatározott, közeli hozzátartozói (a továbbiakban: ” Közeli hozzátartozók”)

– a Nyereményjáték szervezésében, a nyeremények kisorsolásában részt vevő egyéb személyek és ezen személyek közeli hozzátartozói.

6. A Szervező ehelyütt rögzíti, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a Nyereményjátékban abból a jelen fejezetben meghatározottak szerinti kizárt személy vesz rész, az adott személyt a Nyereményjátékból azonnali hatállyal kizárja, az esetlegesen már átadott nyereményt pedig visszaköveteli tőle.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE, A NYEREMÉNY

7. A Nyereményjátékban az a nem kizárt, a www.azoritea.hu (a továbbiakban „Honlap”) és a Azoritea Facebook oldalát igénybe vevő felhasználó jogosult részt venni, aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában foglalt időtartam alatt az Azoritea facebook oldalán a „Nyereményjáték!” kezdetű bejegyzésben feltett kérdésekre hozzászólás formájában helyesen válaszol.

A Nyereményjátékban kizárólag azon felhasználók vehetnek részt, akik a Játékra vonatkozó bejegyzés alá rögzítik a hozzászólást. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező hozzászólásokkal nyeremény nem szerezhető. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit a végső sorsoláson. 

9. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, de különösen a sorsolást megelőzően jogosult vizsgálni, hogy a Játékos megfelel-e a Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeinek.

A NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA, A NYERTESEK KÖZZÉTÉTELE

10. A Nyeremények a Játékosok neveit tartalmazó elektronikus adatbázisból kerülnek kisorsolásra a Szervező székhelyén, a nyereményjátékok bejegyzésében kiírt időpontban. A sorsolás a Szervező által, gépi sorsolás útján, a véletlenszerűség elvének megfelelően kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

11. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik a Nyereményjáték lezárásáig megfelelnek a részvétel feltételeinek és a nyereményjáték poszthoz feltett kérdés helyes megválaszolásával jelentkeznek a Játékra.

12. A Sorsoláson a fent rögzített feltételeknek megfelelően 1 darab Játékos kerül kisorsolásra. A Szerevező a nyertes játékosok neveit, a nyereményjátékok bejegyzésében kiírt időpontban a Szervező facebook oldalán hozza nyilvánosságra.

A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

13. A Nyereményt a Nyertesek postán kapják meg, amelyhez az szükséges, hogy a sorsolást követő 7 napon belül a Honlapon közzétett Nyertesek nevüket és regisztrált e-mail címüket elküldjék a hello@azoritea.hu e-mail címre.

14. Ha a Nyertesek valamelyike a sorsolást követő 7, azaz hét napos jogvesztő határidőig nem érhető el vagy ezen határidőn belül nem nyilatkozik a Szervezőnek vagy nem tesz eleget személyazonosítási kötelezettségének, a Nyereményt elveszíti, és a továbbiakban sem a Nyereményre nem tarthat igényt, továbbá semmilyen követeléssel vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben.

15. A Nyertesek a Szervezővel kötelesek fokozottan együttműködni.

FELELŐSSÉG, JOGKIZÁRÁS

16. A Szervező a Nyereményjátékot bármikor indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti vagy annak feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Játékos a Nyereményjáték esetleges megszüntetése vagy szüneteltetése vagy a feltételek egyoldalú módosítása esetén a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A Nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Játékszabályzatot a www.azoritea.hu oldalon közzéteszi.

17. A Játékos által a Nyereményjáték során megadott adatok helyességéért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékos által esetlegesen megadott helytelen adatok miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

18. A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

19. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy előre nem látható esemény bekövetkezése esetén akár a Nyeremény helyett, a Nyeremény értékével azonos értékű egyéb nyereményt ajánljon fel a Nyertesnek.

20. A Szervező kijelenti, hogy a Nyeremények átvételével, felhasználásával kapcsolatban esetlegesen keletkező költségek kizárólag a Nyertest terhelik.

EGYÉB

21. Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja.

22. A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok adatait a Szervező a www.azoritea.hu honlapon megtalálható mindenkori Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kezeli.

23. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Játékszabályzat keltének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt Budapesten 2019.12.08. napján.

A jelen Játékszabályzatot készítette: Papp István